Europa - 1949

Staaten

100849 | Seite 54 | Abb. 2 | Maßstab 1 : 36.000.000
Europa | 1949 | Staaten | Karte 54/2