Texhoma (Oklahoma) - Farmwirtschaft

Klima

100849 | Seite 146 | Abb. 4 | Maßstab 1 : 75.000
Texhoma (Oklahoma) | Farmwirtschaft | Klima | Karte 146/4