Europa - Nachtaufnahme

Energie

100849 | Seite 67 | Abb. 3 | Maßstab 1 : 24.000.000
Europa | Nachtaufnahme | Energie | Karte 67/3